Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van HiRO.

Artikel 1 - Wie zijn wij?

Schooljudo/HiRO levert een belangrijke bijdrage aan de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit doen we door middel van een totaalprogramma waarbij door middel van een lesmethode in combinatie met judolessen op scholen aandacht wordt besteed aan 7 kernwaarden. 

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken: 
Bellen: 023-3036803
Mailen: info@hiro.school
Langskomen of schrijven: HiRO B.V., Hendrik Figeeweg 1C, 2031BJ Haarlem

Website: www.hiro.school
Facebook: www.facebook.com/Schooljudo/HiRO.nl 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hirobv/ 
KvK-nummer: 67718760
IBAN: NL47INGB0007464391
Btw-identificatienummer: NL857147328B01

Artikel 2 - VoorWAARDEN

De onderstaande waarden staan centraal bij Schooljudo/HiRO. Niet alleen tijdens de lessen in de klas of op de mat, maar ook in de manier waarop wij met u willen samenwerken. Daar kunt u ons aan houden!

Vertrouwen: Op elkaar kunnen rekenen
Samenwerken:
Elkaar altijd helpen
Respect:
Alles en iedereen in hun waarde laten
Beheersing:
In balans blijven
Weerbaarheid:
Sterk staan en volhouden
Discipline:
Doen wat nodig is
Plezier:
Lachen en veel lol maken

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk onderdeel van Schooljudo/HiRO, al onze aanbiedingen en offertes en alle overeenkomsten en samenwerkingen die we aangaan, tenzij we schriftelijk andere afspraken met u maken. 
2. We sturen deze Algemene Voorwaarden altijd mee met offertes en overeenkomsten, maar u kunt ze ook op de website vinden. Mocht u de Algemene Voorwaarden willen ontvangen, dan kunnen we ze u altijd toesturen per mail. 
3. We kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. Mochten de aanvullingen of wijzigingen gevolgen hebben voor u, dan laten wij u dat natuurlijk tijdig weten.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen

1. We proberen ons programma zo breed mogelijk in te zetten, en daarom zijn de prijzen ook scherp. Dat betekent dat de prijzen die we in offertes en aanbiedingen opnemen specifiek betrekking hebben op die offerte. U kunt er dus niet van uitgaan dat die prijzen ook gelden op toekomstige afspraken. 
2. Al onze offertes en aanbiedingen zijn geldig voor zes weken. Na die termijn vervalt de offerte. U kunt altijd een nieuwe offerte aanvragen.
3. Als er een duidelijke typefout, een fout in een berekening of andere vergissing in de offerte of aanbieding staat, dan is dat slordig van ons en niet de bedoeling. U begrijpt dat we niet aan deze fout of vergissing gebonden zijn, en we zullen u in dat geval ook een nieuwe, correcte offerte toesturen. 
4. Alle prijzen in offertes en aanbiedingen zijn vrijgesteld van btw. 
5. Als u heeft aangegeven akkoord te zijn met de offerte of aanbieding, dan sturen wij u ter bevestiging een overeenkomst toe waar de afspraken in verwerkt zijn. 

Artikel 5 - Betaling

1. We verwachten dat u betaalt binnen de termijn die we hebben afgesproken in de overeenkomst. Voor de duidelijkheid staan in artikel 1 onze bankgegevens. U kunt altijd contact opnemen als u vragen heeft over een betaling. 
2. Als u de factuur niet op tijd betaalt, dan sturen wij u een herinnering. Mocht u ook na ontvangst van de herinnering binnen de aangegeven termijn niet betalen, dan bent u ons naast de wettelijke rente, ook een vergoeding van 2% verschuldigd. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een deurwaarder of advocaat voor nodig hebben, zullen wij op u verhalen.
3. Als u bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dan kunt u dat altijd aangeven. Betaalt u in een dergelijk geval wel de factuur. Als u na overleg recht heeft op restitutie of korting, dan maken we dat dan meteen in orde.

Artikel 6 - Levering

1. U krijgt de offerte binnen 7 dagen nadat deze in behandeling is genomen toegestuurd.
2. In de offerte staan alle afspraken en wederzijdse verplichtingen. Nadat u de offerte voor akkoord en ondertekend heeft teruggestuurd is de samenwerking rond.
3. We houden ons aan de afgesproken termijnen.
4. Om de organisatie van de fysieke lessen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren de volgende afspraken: 
A. minimaal vier groepen op één ochtend tussen 08:30-12:00 uur.
B. bij 5 tot 7 groepen, dan gaat de voorkeur uit naar een volledige dag.
C. bij 8 of meer groepen, dan vindt de planning altijd plaats in overleg.
D. u levert, mits mogelijk, een “reserve-dag” aan waarop de fysieke lessen kunnen plaatsvinden.
E. we hanteren een lestijd van 45 minuten.
F. het zijn aaneengesloten lessen, met hooguit een ochtendpauze van 15 minuten en een middagpauze van 30 minuten (continurooster) of 60 minuten (‘traditioneel’ rooster). Wanneer hier door u niet aan kan worden voldaan kunnen wij niet garanderen dat we in de afgesproken periode de fysieke lessen kunnen inplannen.

Artikel 7 - Duur en opzeggen van de samenwerking

1. U kunt zelf kiezen hoe lang u de samenwerking met Schooljudo/HiRO wilt aangaan. We zetten dat natuurlijk duidelijk in de overeenkomst die we afsluiten. Als u een keuze heeft gemaakt dan betekent dit dat we ons allebei in ieder geval voor die periode committeren. 
2. Wanneer u het Schooljudo/HiRO programma wilt beëindigen, kunt u dit per e-mail, uiterlijk twee maanden voor afloop van de jaarlicentie aan ons doorgeven. Het programma stopt dan direct of na afloop van de afgesproken periode. U bent wel verplicht het overeengekomen bedrag te betalen, en er is in dat geval dus geen restitutie of (sponsor)korting. 
3. Als u of wij de samenwerking niet opzeggen, dan gaan we ervan uit dat de samenwerking als positief wordt ervaren, en verlengen we deze na afloop van de overeengekomen periode voor steeds één jaar. U krijgt daar een bevestiging van met de bijbehorende informatie over de inhoud en periode waarin het programma wordt uitgevoerd. U betaalt in dit geval hetzelfde jaarbedrag als het voorafgaande jaar. 
4. Als de samenwerking is gestopt dan mag u niet langer de ontvangen communicatie- en lesmiddelen van Schooljudo/HiRO in zetten. U kunt deze weggooien of terugsturen. 
5. Mocht het gebeuren dat u of wij de verplichtingen die bij de samenwerking horen, niet kunnen nakomen, dan mag de ander zijn verplichtingen ook uitstellen. 
6. Schooljudo/HiRO kan de overeenkomst ontbinden en de samenwerking dus beëindigen als: 
A. u de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt en u een redelijke tijd heeft gekregen om dit te herstellen. 
B. u bij twijfel gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen uit de overeenkomst kunt nakomen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen en dus geen vertrouwen in hebben. 
C. door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen. 
D. u in financieel zwaar weer zit en er is sprake van surseance van betaling of een faillissement. 

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

1. Schooljudo/HiRO is veel meer dan een paar judolessen op school. De onderscheidende waarde van Schooljudo/HiRO zit onder andere in de inhoud van het lesprogramma dat we ontwikkeld hebben, de materialen die we daarbij gebruiken en de “look & feel”. We zijn trots dat we eigenaar zijn van al die aspecten. Dit betekent dat alle intellectuele eigendomsrechten van Schooljudo/HiRO bij ons liggen. 
2. Bij intellectueel eigendom kunt u bijvoorbeeld denken aan het auteursrecht op de modules, de logo’s, de huisstijl etc., maar ook aan merkrecht, tekeningen en modellenrechten en rechten op concepten en methoden.
3. Om de onderscheidende waarde en kwaliteit van Schooljudo/HiRO te kunnen blijven garanderen is het niemand anders toegestaan gebruik te maken van onze intellectuele eigendomsrechten op Schooljudo/HiRO, en ook niet om daar wijzigingen in aan te brengen. Dat betekent dus dat het u bijvoorbeeld ook niet is toegestaan om het Schooljudo/HiRO programma (of een programma dat daar veel op lijkt) uit te voeren met een andere partner, leraar of judoclub.

Artikel 9 - Materialen

1. Tijdens onze samenwerking krijgt u de judopakken en judomatten in bruikleen. We spreken af dat u deze op een normale manier gebruikt en schoonhoudt. We leveren de judopakken schoon aan, en bij een periode van maximaal 6 fysieke lessen is het niet nodig deze extra te (laten) wassen. Bij een periode van meer dan 6 fysieke lessen kan het prettig zijn om deze extra te (laten) wassen. Deze verantwoordelijkheid ligt echter bij u, tenzij anders afgesproken.
2. Het is niet toegestaan om de matten en pakken te gebruiken voor andere doeleinden dan het Schooljudo/HiRO programma. Zo houden we de materialen netjes en kunnen zoveel mogelijk kinderen en scholen er plezier van hebben. 
3. Schooljudo/HiRO wil een maximale bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Daarom levert Schooljudo/HiRO naast pakken en matten ook een aantal tools waarmee de school de impact van de samenwerking en het programma kan verhogen. Denk hierbij aan Waardenposters, de workshop voor leerkrachten en de digitale leeromgeving. U krijgt tijdens de samenwerking toegang tot een digitale omgeving waarin u de nodige tools kunt vinden. We spreken af dat u de inloggegevens exclusief voor uw school houdt en dus niet deelt met anderen. 

Artikel 10 - Geheimhouding en communicatie

1. Het kan gebeuren dat u vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst of de samenwerking met Schooljudo/HiRO. We vragen u om informatie waarvan u vermoedt (of kunt vermoeden) dat het vertrouwelijk is, niet bekend te maken. U kunt ons voor de zekerheid ook altijd vragen of bepaalde informatie bekend gemaakt kan worden. Dan weet u het zeker! Andersom doen wij hetzelfde met betrekking tot dergelijke informatie die wij van u ontvangen. 
2. U kunt informatie sowieso bekend maken:
A. Als u de informatie al kende voordat u het van ons ontving. 
B. Als de informatie al algemeen beschikbaar en/of bekend is op het moment dat u de informatie ontvangt.
C. Als u de informatie heeft verkregen van een andere partij, en het niet.
D. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift, of als u een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie om informatie bekend te maken.
3. We spreken af dat we communicatie naar buiten toe, over de samenwerking tussen Schooljudo/HiRO en u, in de vorm van persberichten en (social) mediacampagnes altijd van tevoren met elkaar afstemmen. 

Artikel 11 - Persoonsgegevens

Schooljudo/HiRO heeft een aantal persoonsgegevens nodig om de overeenkomst met de scholen uit te kunnen voeren. Het gaat daarbij om algemene contactgegevens van contactpersonen van scholen zoals naam en emailadres. Wij verzamelen geen gegevens van kinderen/deelnemers die aan de lessen deelnemen. 

U kunt ons altijd verzoeken uw gegevens in te zien, deze te corrigeren als ze niet correct zijn, of te verwijderen. Dit kunt u doen door een email te sturen aan info@hiro.school. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd veilig en in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. Mocht het in een specifiek geval noodzakelijk is om meer of andersoortige persoonsgegevens te verwerken, dan winnen we daarover eerst advies in van een privacy jurist, en sluiten mogelijk een aanvullende verwerkersovereenkomst.  

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

1. Als Schooljudo/HiRO de afspraken die we samen gemaakt hebben niet nakomen, dan spreken we het volgende af over onze aansprakelijkheid. 
2. Schooljudo/HiRO is niet aansprakelijk als het niet nakomen een gevolg is van onjuiste, onvolledige of te late informatie van uw kant. 
3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de waarde van de overeenkomst. 
4. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval. 
5. Schooljudo/HiRO is nooit aansprakelijk zogenaamde ‘indirecte schade’ zoals gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
6. Als u zelf verzekerd bent tegen de schade die u heeft opgelopen, dan zijn wij niet aansprakelijk. 
7. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade. Het zou fijn zijn als u ons daar direct van op de hoogte stelt. Tijdens de lessen
8. Schooljudo/HiRO huurt een groot aantal Entertrainers in die de lessen op de scholen verzorgen. Wij verwachten dat er tijdens deze lessen altijd een (vak-)leerkracht als eindverantwoordelijke van de school aanwezig is. Op deze manier willen wij de veiligheid van zowel de kinderen als de Entertrainers garanderen (ons 4-ogen principe). Wij selecteren en trainen de Entertrainers met grote zorg omdat zij voor een deel het succes van het programma bepalen. Als u niet tevreden bent over een Entertrainer of zijn/haar gedrag, dan willen wij dit direct weten zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Schooljudo/HiRO kan slechts aansprakelijkheid gesteld worden voor schade ontstaan tijdens de gymles in het geval de Entertrainer aantoonbaar tekort is geschoten in de zorg die van hem of haar verwacht mag worden.

Artikel 12 - Deelbaarheid

1. Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar blijken, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dat betekent dat alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden gewoon van kracht blijven. We zullen een ongeldige bepaling dan vervangen door een nieuwe bepaling die wél van kracht is.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en samenwerkingen van Schooljudo/HiRO is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Als er onenigheid ontstaat tussen Schooljudo/HiRO en u, dan proberen we dat natuurlijk in goed overleg op te lossen. 
3. Mocht dat niet naar tevredenheid lukken dan wordt het geschil voorgelegd aan de rechter in Haarlem. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een andere rechter aangewezen wordt, dan leggen we het geschil aan die rechter voor. 

Vragen?

Als u vragen heeft over deze voorwaarden of over het privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 023-3036800.

Laatste update: Haarlem, Maart 2023

Nieuwsgierig? Plan een belafspraak en ontdek hoe het werkt.

Klik op de knop hiernaast en plan een belafspraak.